menu
missing image

Официални условия и правила за участие на Конкурса „Бебе на Дормео”

 

 

1. Организатор на играта

Организатор на играта „Бебе на Дормео” („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, бул. Цариградско шосе 40, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.

 

2. Период на провеждане на Играта:

Играта ще се проведе в периода от 1.12.2016 г. до 30.11.2017 г. включително.

 

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ на Играта е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ в играта е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се включи в Играта като приеме приложението „Бебе на Дормео“ чрез Интернет сайта bebe.dormeo.bg и което изпрати снимка на своето дете, съгласно условията на настоящите правила.

 

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в Интернет сайта bebe.dormeo.bg. Регистрацията в bebe.dormeo.bg, и приемането на правилата „Бебе на Дормео” са задължителни условия за участие в Играта.

 

5. Награди

5.1. В Играта Организаторът ще раздаде общо 36 (тридесет и шест) броя награди – 12 (дванадесет) броя професионални бебешки фотосесии, 12 (дванадесет) броя плюшена играчка Дормео и 12 (дванадесет) броя Трислойна детска възглавница Дормео Джуниър. Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 (един) брой награда.

5.2. Снимки на децата на Участниците, които, съгласно условията на настоящите правила, са спечелили професионална бебешка фотосесия, ще бъдат включени в календара на Дормео за 2017 г и ще бъдат използвани с цел рекламиране продуктите на Дормео. За избягване на всякакво съмнение в календара на Дормео за 2018 г. ще бъдат включени единствено снимките, заснети именно по време на професионалната фотосесия, но не и снимките, с които Участниците участват в Играта.

5.3. Награда фотосесия включва

- 20 обработени от фотограф кадри единствено на бебето (невключващи печелившия Участник или други лица), които ще бъдат изпратени на печелившия Участник в срок до 45 работни дни от дата на фотосесията

- фотосесията ще бъде тематична, в зависимост от месеца, за който бебето е избрано като победител

- Организаторът на играта избира и осигурява декорите за фотосесията

- ако печелившият Участник не се яви в уговореният предварително час на фотосесията без да уведоми Организатора за невъзможността си да присъства в срок от най-малко 48 часа преди старта на фотосесията, то той губи правото си да получи спечелената награда. На негово място Организаторът може да класира/избере друг Участник, на когото да връчи наградата.

- ако победителят се откаже по време на фотосесията, то той губи правото си да получи наградата. На негово място Организаторът може да класира/избере друг Участник, на когото да връчи наградата.

- Организаторът на играта НЕ осигурява транспортни разходи на победителя във връзка с провеждане на фотосесията.

- заедно с фотосесията, ще бъде заснето и видео, което показва случващото се по време на фотосесията, видеото може да бъде качено на bebe.dormeo. bg и/или на Facebook страницата Дормео, както и в други Интернет канали по избор на Организатора.

 

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила;

6.2. Да посети Интернет сайта bebe.dormeo.bg и да приеме настоящите правила на Играта

6.3. Да се регистрира за участие в Играта;

6.4. Да попълни името и възрастта на своето бебе;

6.5. Да качи снимка на своето бебе;

6.6. Да попълни своите имена, телефонен номер и данни за контакт;

През делничните дни качените в галерията снимки се одобряват до 24 часа. Всички снимки, качени през почивните дни, ще бъдат одобрени в рамките на първия работен ден, следващ почивните дни.

Снимките ще бъдат достъпни и видими за всички регистрирани Участници и за всички потребители в галерията на сайта: bebe.dormeo.bg. Участниците ще могат да гласуват за избраните от тях снимки. Снимките ще се публикуват в галерията на сайта: bebe.dormeo.bg за срок от публикуването на снимката, до края на текущия месец, за който важи участието на снимката в Играта. Гласуването за снимките ще бъде възможно за периода на участие на съответната снимка в Играта.

 

7. Ограничения

7.1. Всяко физическо лице може да участва в Играта само с една своя регистрация в Интернет сайта bebe.dormeo.bg. С една регистрация в Интернет сайта bebe.dormeo.bg може да участва само едно физическо лице.

7.2. Право на участие имат родители / настойници на деца на възраст до 24 навършени месеца към момента на участието в Играта и/или други оправомощени от тях лица.

7.3. Снимките, с които участват Участниците трябва да изобразяват бебе на възраст до 24 месеца.

7.4. Един Участник може да качи максимум 5 (пет) броя снимки на своето дете за съответния месец, за който участва. Така, например, снимка изпратена през януари участва само и единствено за месец януари. За избягване на всякакво съмнение, всеки Участник може да качва до 5 (пет) броя снимки за всеки отделен месец от периода на провеждане на Играта.

7.5. Участникът трябва да притежава авторските права върху снимката, с която се включва в Играта или да е получил съгласието на автора/фотографа за използването й в Играта. Снимките, без това да създава каквото и да било задължение за Организатора, могат да бъдат проверявани от Организатора във връзка с нарушаването на чужди авторски права. Снимки, за които Организаторът установи, че са откраднати от Интернет, както и изображения, взети от Интернет без правото за това или без съгласие на автора, ще бъдат дисквалифицирани.

7.6. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие снимки, които не отговарят на условията на Играта и/или съдържат дискриминационно съдържание и/или порнографско съдържание, призиви към омраза и/или насилие, или друго неподходящо според Организатора съдържание.

7.7. Снимките не трябва да са по-големи от 1MB (един мегабайт) и да трябва да са в един от следните формати: png, jpg, jpeg.

7.8. Участник спечелил веднъж през годината не може да спечели отново през същата година. Така, в случай, че Участникът бъде избран за победител в Играта за съответния месец от нейното провеждане, то той няма правото да участва чрез качването на снимки за следващите месеци до края на периода на провеждане на Играта. В този случай, Участниците запазват единствено правото си да гласуват за участващите до края на периода на провеждане на Играта снимки.

7.9. Всяко лице, в това число и Участник може да гласува неограничен брой пъти, но само по веднъж за всяка снимка, участваща в Играта за съответния месец, с изключение на тези снимки, които той/тя е качил за участие в конкурса (т.е. собствени снимки)

 

8. Разпределение на наградите

8.1.Организаторът ще осигури общо 36 бр. награди – 12 бр. професионални бебешки фотосесии, 12 (дванадесет) броя плюшена играчка Дормео и 12 (дванадесет) броя трислойна детска възглавница Дормео Джуниър, които ще бъдат разпределени между Участниците, както следва:

Първо място: 12 бр. професионални бебешки фотосесии - на участниците избрани от жури;

Второ място: 12 бр. броя плюшена играчка Дормео - на томболен принцип сред всички участници получили поне 10 гласа на една своя снимка;

Трето място: 12 бр. трислойна детска възглавница Дормео Джуниър - на томболен принцип сред всички участници получили поне 5 гласа на една своя снимка.

8.2. Механизъм на разпределението:

Всеки месец от периода на провеждане на Играта от Участниците ще бъдат избирани по трима победители класирани, както следва - един на първо, един на второ и един на трето място. Всеки Участник, избран за победител за първо място за месеца ще печели награда 1 бр. бебешка фотосесия, всеки Участник, който е избран за победител на второ място за месеца ще печели 1 бр. плюшена играчка Дормео, а всеки Участник, който е избран за победител на трето място за месеца ще печели 1 бр. трислойна детска възглавница Дормео Джуниър. Победителите за съответния месец ще се избират, както следва:

Първо място: победителят ще се избира от жури, състоящо се от представители на бранда Дормео в състав: Стойчо Тилев - изпълнителен директор на „Студио Модерна - България” ЕООД; Благовеста Гроздева - Дормео Бранд мениджър; Десислава Мирчева - Специалист Дигитален Маркетинг.

Второ място: победителят ще се изтегли на томболен принцип чрез специализиран софтуер. Той ще бъде сред участниците събрали поне 10 харесвания за една тяхна снимка.

Трето място: победителят ще се изтегли на томболен принцип чрез специализиран софтуер. Той ще бъде сред участниците събрали поне 5 харесвания за една тяхна снимка

При равен брой гласове победителите за второ и/или за трето място ще се избират на томболен принцип измежду Участниците с равен брой гласове.

 

9. Обявяване и връчване на наградите

9.1. Обявяване

Печелившите Участници ще бъдат обявени най-късно на третия работен ден след датата на изтеглянето им на специалният раздел „Печеливши“ в приложението на Играта на Интернет адрес bebe.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG, и/или на официалния сайт на Дормео за България на адрес: www.dormeo.bg. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на техните имена и/или заедно с тяхната електронна поща, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@...).

9.2. Периоди:

I период: 1.12.2016-31.12.2016г, победителите ще бъдат обявени на 02.01.2017г

II период: 01.01.-31.01.2017г, победителите ще бъдат обявени на 1.02.2017г

III период: 01.02.-28.02.2017г, победителите ще бъдат обявени на 01.03.2017г

IV период: 01.03.-31.03.2017г, победителите ще бъдат обявени на 03.04.2017г

V период: 01.04.-30.04.2017г, победителите ще бъдат обявени на 02.05.2017г

VI период: 01.05.-31.05.2017г, победителите ще бъдат обявени на 01.06.2017г

VII период: 01.06.-30.06.2017г, победителите ще бъдат обявени на 03.07.2017г

VIII период: 01.07.-31.07.2017г, победителите ще бъдат обявени на 01.08.2017г

IX период: 01.08.-31.08.2017г, победителите ще бъдат обявени на 01.09.2017г

X период: 01.09.-30.09.2017г, победителите ще бъдат обявени на 02.10.2017г

XI период: 01.10.-31.10.2017г, победителите ще бъдат обявени на 01.11.2017г

XII период: 01.11.-30.11.2017г, победителите ще бъдат обявени на 01.12.2017г

Забележка: Организаторът си запазва правото да променя датите на тегленията, като това ще бъде официално обявено, както в настоящите правила, така и на Facebook страницата Dormeo Bulgaria: https://www.facebook.com/DormeoBG

9.3. Връчване

9.3.1. Наградата за 1-во място

Награда за първо място получава бебето избрано от журито. Наградата е професионална бебешка фотосесия, която ще се състои в град София. Организаторът осигурява единствено фотосесията и декорите към нея. Организаторът не осигурява транспортни и други разходи във връзка с осъществяването на фотосесията. Фотосесията ще бъде направена с предварителна уговорка с победителя, в удобно за него време.

9.3.2. Връчването на наградите за 2-ро и 3-то място ще става след попълване на електронна форма от печелившите Участници с данните им за доставка и контакт (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка), изпратена до Организатора от имейл адреса, с който се е регистрирал печелившият Участник в Играта до следния имейл адрес на Организатора: info@igra.topshop.bg.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки печеливш Участник се задължава да изпрати данните си за доставка и контакт на посочените по-горе имейл адрес на Организатора в срок до 10 дни, считано от обявяването на печелившите Участници, съгласно т. 9.1. по-горе. В случай, че спечелилия Участник не предостави данните си за доставка контакт в този 10-дневен срок, то той губи правото си да получи спечелената награда и бива дисквалифициран от по-нататъшно участие в Играта, а Организаторът има правото да изтегли друг печеливш Участник на негово място и да му връчи наградата.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни след получаването на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва данните си за доставка и контакт. При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София 1113, бул. Цариградско шосе 40, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

9.4. Печеливши участници, спечелили фотосесия, които необосновано не се явят в деня на фотосесията или се откажат преди или по време на фотосесията и в следствие на това фотосесията не бъде проведена/завършена, губят наградата си.

 

10. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.

 

11. Значение на действията на Участниците по приемане на приложението „Бебе на Дормео” по горната т. 6.2. (Приемане)

Чрез регистрация в Играта „Бебе на Дормео” в Интернет сайта bebe.dormeo.bg всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

11.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

11.2. Че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея;

11.3. Че доброволно е предоставил на Организатора снимките на своето дете, както и своите лични данни и личните данни на своето дете;

11.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

11.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и за получаване на спечелените награди, както и на трети лица – бизнес  партньори на Организатора с цел изпращането до Участниците на търговски съобщения и друга рекламна информация, маркетинг и анкетиране.

11.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни и данни за контакт да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

11.7. Че разрешава на Организатора да обяви името и фамилията му и/или адресът на електронната му поща (без индикации за домейна на пощата) в страницата на Дормео във Фейсбук (https://www.facebook.com/DormeoBG), както и на уеб сайта bebe.dormeo.bg, а евентуално и в други медии, за което Участникът няма да има каквито и да било парични претенции към Организатора във връзка с това;

11.8. Че ако бъде обявен за печеливш Участник в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат публикувани в страницата на Дормео във Фейсбук (https://www.facebook.com/DormeoBG), и на уебсайта bebe.dormeo.bg и по необходимост и в други медии, и че е съгласен с обработката на личните му данни за целите на Играта, както и с други медийни участия с рекламна цел като публикуване на снимка и кратко интервю с него.

11.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

11.10. Че в случай, че бъде избран за победител на първо място, съгласно настоящите правила е съгласен Организатора, без ограничения в медия, време, място, продължителност, честота и брой излъчвания/публикации, да ползва снимките и видеата, заснети по време или по повод на заснемането на бебешката фотосесия, в това число, но не само - за публикуването им в календара на Дормео за 2018 г., за изработването, излъчването и разпространението на други рекламни материали на Организатора и др. като Организаторът не дължи на Участника възнаграждение за това;

11.11. Че Организаторът ще се счита за единствен собственик на правата на интелектуалната и индустриална собственост върху календарите и рекламните материали по горната т .11.10;

11.12. Че детето, с чиито снимки участва в Играта отговаря на възрастовите изисквания съгласно настоящите правила. За избягване на всякакво съмнение, в случай, че Участникът бъде избран за победител, той се задължава да удостовери възрастта на детето чрез предоставяне на Организатора на достоверна извадка/копие от официален документ и попълване на декларация;

11.13 Че в случай, че спечели награда фотосесия, поради специфичната възраст на заснеманите деца, насочеността на продуктите Дормео и концепцията на фотосесията, ще съдейства за осигуряването на необходимия брой кадри.

 

12. Гаранции на Организатора

12.1. Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

12.2. Организаторът ще използва предоставените от Участниците лични данни единствено за целите на Играта, така, както е уговорено в настоящите правила.

12.3. Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците и на заснетите по реда на настоящите правила деца - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

12.4. Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни.

 

13. Нарушения

13.1 Докладване на нарушения

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

13.2. Последици от нарушенията

13.2.1. В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от една своя регистрация в Интернет сайта www.facebook.com Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с една регистрация в Интернет сайта www.facebook.com, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната регистрация в Интернет сайта www.facebook.com.

13.2.2. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, Организаторът е длъжен да дисквалифицира последния от участие в Играта.

 

14. Обявяване на правилата за участие в Играта

Настоящите официални правила на Играта ще бъдат обявени и достъпни за целия срок на провеждането на Играта в писмен (разпечатан) вариант на адреса на управление на Организатора, както и в електронен вид в Играта „Бебе на Дормео” в сайта www.facebook.com и на електронния адрес: bebe.dormeo.bg,

 

15. Отговорност

15.1. Организаторът не носи отговорност в случаите, когато Участникът е изпратил чужда авторска снимка, върху която невярно е декларирал, че притежава авторски права или валидно право да използва авторското изображение. В този случай Участникът е действал недобросъвестно и носи изцяло всеки вид и пълната отговорност спрямо носителя на авторски права върху изпратената снимка. Организаторът има право на обезщетение за причинените му вреди и направените разноски в вследствие от нарушението на чужди авторски права от страна на Участника.

15.2. Организаторът не носи отговорност за произхода на изпратените снимки, техния автор, както и относно декларираното от участника съдържание на изпратените снимки, което не е видно и не може да бъде проверено от страна на Организатора.

15.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе.

15.4. Организаторът има право по собствена преценка да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез публикация на сайта: bebe.dormeo.bg като прекратяването на Играта/промените в правилата стават задължителни за Участниците от деня на публикуването им. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за нанесени вреди във връзка с промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

15.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена и/или телефонни номера), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо печелившия Участник за такъв да достигне до него.

15.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било инциденти и/или промени във физическото и/или емоционално състояние на детето по време на или във връзка с провеждането на фотосесията.

 

16. Правни аспекти

16.1. Приложимо право и подсъдност

Участниците се съгласяват, че всеки евентуален спор между тях и Организатора във връзка с Играта ще се решава по взаимна договорка, като при невъзможност за постигане на такава спорът ще бъде отнасян за решаване от Арбитражен съд - София към СППМ, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

16.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

16.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

 

17. Прекратяване на участието в Играта

17.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@igra.topshop.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

17.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от „Студио Модерна - България” ЕООД, това може да бъде заявено на адрес info@dormeo-bg.com или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

17.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите Официални условия и правила за участие в Играта „Бебе на Дормео“ са изготвени и приети от Организатора и са обявени на 01.12.2016 година на следния адрес: bebe.dormeo.bg и ще бъдат достъпни за целия срок на провеждане на Играта.

 

 СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД